روز جهانی کارگر

روز اول ماه می، نماد همبستگی کارگران جهان است.  گرچه در اکثر کشور ها، طبقه حاکم سعی دارد با تغییر نام  «روز کارگر» به «تعطیل عمومی» پی رنگ این روز بزرگ را کمرنگ کند و از اذهان عمومی بزداید.  لیکن مبارزات طبقاتی کماکان از طریق اتحادیه ها و سندیکاها ادامه دارد. گرجه وضع  قوانین ضد کارگری، در بریتانیا، دست طبقه حاکم و نمایندگان آن را برای ظلم و ستم باز گذاشته است، اما  انسان های آزاده اندیش و پیشرو دوشادوش  کارگران برای احقاق حقوق طبقه کارگر، رفاه اجتماعی، برابری و عدالت ، به مبارزات خود ادامه می دهند.

رفاه اجنماعی در  کشور های سرمایه داری و صنعتی،حاصل سال ها  مبارزات طبقه کارگر است.  اما در دو دهه اخیر توسط دولت های ارتجاعی، زندگی توده های میلیونی  دسخوش کمبود ها و کم و کسر هایی شده است .

دولت بریتانیا با آوردن قوانین محدویت اعتصابات و فعالیت اتحادیه ها، سبب شده است که مذاکرات  و در خواست های بر حق کارگران  برای رفاه عمومی  محدود شود و  وضع اقتصادی کارگران روز به روز وخیم تر شود . سیاست های غلط جوامع سرمایه داری سبب رکود و بحران های  اقتصادی در سطح جهان شده است .

اقتصاد دانان جامعه سرمایه داری بر این باورند که با رشد بخش های خصوصی و حمایت از آن ها،  می تواند بحران ها ی اقتصادی را ریشه کن کند ولی نمی خواهند قبول کنندکه  اگر توده میلیونی طبقه کارگر توان مادی خرید محصول و تولید ها را نداشته باشد ، خواه ناخواه شرکت ها ورشکست می شوند و بحرانی بس عظیم تر در آینده نزدیک به نطفه خواهد نشست.

 اسلحه یکی از بزرگترین و پر منفعت ترین تولیدات جهان سرمایه داری غرب است . در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم،  اقتصاد کشور های جهان سرمایه داری بر پایه فروش اسلحه به کشور های در حال رشد استوار بوده است . اکنون که آسیا و آفریقا در اثر جنگ ها، قحطی  و بیماری ها دجار بحران شده است و قدرت خرید اسلحه را از دست داده اند اقتصاد اروپا دجار آن چنان بحرانی شده است که آینده نا بسامانی را در پیش دارد

در حال حاضر جهان سرمایه داری غرب، در مقابل اعتراض ها و شورش های  طبقه کارگر قرار گرفته است . به جای این که در سیاست های داخلی و خارجی خود تجدید نظر کند سعی دارد که همه کمبود ها را  به گردن مهاجران  بیاندازد

سقوط صنعت ضد انسانی اسلحه و دخالت های نظامی غرب در منطقه آسیا ، سبب بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا شده است ،  بزرگنمایی مهاجران به عنوان مشکل اصلی گامی است به سوی فاشیسم. در دهه اخیر به وضوح شاهد  رشد احزاب ناسیو نالیسم در کشور های سرمایه داری غرب بوده ایم.   ادمه این  سیاست ها  و بحران ها، بار دیگر  تولد فاشیسم را  در جهان غرب در تاریخ بشری نطفه می زند.

تنها با مبارزات و همبستگی طبقه کارگر می توان به این بحران ها پایان بخشید و دست دولت ها را از ویران کردن امکانات و رفاه اجتماعی کوتاه کرد

روز همبستگی جهانی کارگران شکوهمند باد و مبارزات شان علیه تبعیض و بی عدالتی ها پاینده و پیروز باد

/ 1 نظر / 4 بازدید
فریدون

من نمی گویم که همه انسان ها از نظر حقوق فردی و اجتماعی با هم برابر باشند. چون خوب میدانم که نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها با هم یکسان و برابر نیست. اما اگر عدالت بر جامعه حاکم باشد و ثروت بطور عالانه تقسیم شود چراغ جهان برای شکوفایی و بهبود زندگی شهروندان روشن و روشن تر خواهد شد و در نتیجه همه در رفاه به سر خواهند برد . حق هر انسان است که سر پناهی داشته باشد و از تحصیل رایگان ، بیمه های درمانی رایگان، و رفاه فردی و اجتماعی برخوردار باشد